Γνωρίζω ότι η συγκατάθεση παρέχεται έγκυρα αν η ηλικία μου είναι ίδια ή μεγαλύτερη των 16 ετών. Επί του συγκεκριμένου, συμπληρώνοντας το πεδίο που αναφέρεται παρακάτω, δηλώνω ότι έχω φτάσει σε αυτό το όριο ηλικίας.
Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για σκοπούς μάρκετινγκ, σύμφωνα με το σημείο 3.3 της Πληροφόρησης, μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων (όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms, mms, ειδοποιήσεις push και κοινωνικά δίκτυα) και συμβατικών (όπως εγγράφως μέσω ταχυδρομείου και τηλεφωνήματα μέσω τηλεφωνητή)

Ενημέρωση συμφώνως προς το άρθρο 13 του Νομοθετικού διατάγματος 196/2003.
Η εταιρεία Piaggio & C. S.p.a. (εφεξής αποκαλούμενη ""Piaggio"" ή ""η Εταιρεία""), με καταχωρημένη έδρα των γραφείων της στην Pontedera (PI) στην οδό Rinaldo Piaggio αρ. 25, εκπροσωπούμενη από το προσωρινό Συμβούλιο των μετόχων με σκοπό τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, επιθυμεί να σας ενημερώσει ως κάτωθι:
Τα προσωπικά στοιχεία που εκχωρούνται από τον ίδιο το χρήστη κατά την καταχώρησή του στην ιστοσελίδα ή/και για την εγγραφή του στις υπηρεσίες, πρωτοβουλίες και προωθητικές ενέργειες που δημοσιεύονται σε αυτήν θα χρησιμοποιηθούν από την Piaggio, και ενδεχομένως θα εκχωρηθούν σε τρίτους , σε εναρμόνιση με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτές κατοχυρώνονται νομικά από τον 196/2003 νόμο και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.
Η Piaggio θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες:
α) για το σκοπό της παροχής αιτούμενων υπηρεσιών, ελέγχοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εκπληρώνοντας όλες τις νομικές και οικονομικές απαιτήσεις
β) μόνο εάν δοθεί η συγκατάθεση για εμπορικούς λόγους για διαφήμιση και προώθηση μέσω online και offline καναλιών διανομής, και με στόχο τη διοχέτευση στην αγορά με παραχωρήσεις και στατιστικές παραχωρήσεις με σκοπό να φέρει σε επαφή και γνωριμία τους πελάτες με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Piaggio ή/και άλλων εταιρειών του Ομίλου Piaggio ή την αποστολή τεχνικού ή προωθητικού υλικού σχετικού με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Piaggio ή/και τις θυγατρικές της ή/και από τους αντιπροσώπους ή/και διανομείς του Ομίλου Piaggio. Η πληροφόρηση μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Piaggio ή/και σε εξειδικευμένες εταιρείες (ζητώντας τους να αποδεχθούν δεδομένα ασφαλείας και να εναρμονισθούν με τα κριτήρια προστασίας του τρέχοντος νόμου) για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συγκεντρωθεί οι πληροφορίες.
Η συναίνεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους λόγους που διευκρινίζονται στο σημείο α) είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για πρόσβαση σε υπηρεσίες , προωθητικές ενέργειες και προσφορές που ανακοινώνονται από την Piaggio στις ιστοσελίδες της και η άρνηση του χρήστη να παρέχει αυτή την πληροφόρηση δεν θα επιτρέπει στην Piaggio να παράσχει την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Η συναίνεσή σας στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που διευκρινίζονται στο σημείο β) είναι προαιρετική και η άρνησή της δεν θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα δεδομένα σας θα διαχειρισθούν σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νόμου, εγγυώμενα πλήρη εναρμόνιση με τις προβλέψεις των νόμων, συμβάσεων και ρυθμίσεων. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν σε τυπωμένη αλλά και ηλεκτρονική μορφή επί τη βάσει λογικής πρόσβασης αυστηρά συνδεδεμένης με τους σκοπούς που ανωτέρω περιγράφονται και εις τρόπον ώστε να εγγυώνται την προστασία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, και σε κάθε περίπτωση σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου 196/2003 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Παράρτημα Β του νόμου. Tα δεδομένα θα φυλάσσονται μόνον όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί και για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη αστική και φορολογική νομοθεσία.
Το πρόσωπο που ως επικεφαλής θα χειρίζεται την πληροφόρηση θα διαθέτει τον εαυτό του/της στην υποστήριξη άλλων ατόμων που θα λειτουργούν σαν εσωτερικοί managers και πιθανώς σαν εξωτερικοί σύμβουλοι ή άλλων ατόμων εντεταλμένων στη διαδικασία της εξειδικευμένης πληροφόρησης , η πληροφόρηση δε ενδέχεται να γίνεται γνωστή σε υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα στο εσωτερικό της εταιρείας που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών από την Piaggio , και σε πρόσωπα σε εταιρείες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων και έχουν ως έργο τη διαχείριση marketing και προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό του επικεφαλής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.
Το άρθρο 7 του Νόμου 196/2003 ορίζει ότι τα πρόσωπα που παρέχουν προσωπικές πληροφορίες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα έχουν το δικαίωμα να συμμορφώνονται με την ύπαρξη ή μη των δικών σας προσωπικών πληροφοριών , ακόμη και αν η πληροφόρηση δεν έχει αποθηκευθεί και να βλέπουν τα δεδομένα σε εύληπτη , αναγνώσιμη μορφή. Επίσης μπορούν να ζητούν την προέλευση των δεδομένων , τη λογική και το σκοπό που εξυπηρετούν και πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν , και να ζητούν διευκρινίσεις για το πρόσωπο που θα χρησιμοποιήσει την πληροφορία , τον επικεφαλής , την εθνικότητα που εκπροσωπεί και τους τρίτους/κατηγορίες στους οποίους η πληροφορία θα διοχετευθεί ή ποιος ενδεχομένως από τους ορισμένους από το κράτος εκπροσώπους του θα γίνει γνώστης αυτής της πληροφορίας, επίσης μπορείτε σε διευθυντές ή πρόσωπα που χειρίζονται την πληροφόρηση να ζητήσετε διαγραφή , μεταφορά σε ανώνυμη φόρμα ή πάγωμα της πληροφόρησης την οποία κατέχετε κατά παράβαση του νόμου και τροποποίηση , διόρθωση ή αν υπάρχει συγκεκριμένο συμφέρον να ενεργήσετε κατ` αυτό τον τρόπο , συμπλήρωση των δεδομένων.Παρομοίως εντέλλεστε να πιστοποιήσετε ότι η κοινοποίηση αυτών των ενεργειών έχει δοθεί σε όλους τους τρίτους στους οποίους έχει δοθεί η πληροφόρηση. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση της πληροφορίας αν έχετε νόμιμο λόγο να ενεργήσετε κατ` αυτόν τον τρόπο.
Ο εντεταλμένος διευθυντής υπό το άρθρο 29 του νόμου 196/2003 με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να έρθουν σε επαφή για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους με βάση το άρθρο 7 του 196/2003 είναι ο προσωρινός διευθυντής του Νομικού Συμβουλίου. Αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην Piaggio & C.S.p.a. ,νομικό τμήμα , στην οδό Viale Rinaldo Piaggio , αρ. 25 στην Pontedera (PI) ή μέσω email στη διεύθυνση privacy@piaggio.com .
Μία πλήρης λίστα των ατόμων που βρίσκονται επικεφαλής της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων διατίθεται με την αποστολή σχετικού αιτήματος με mail στην Piaggio & C.S.p.a , νομικό τμήμα , στην οδό Viale Rinaldo Piaggio , αρ. 25 στην Pontedera (PI) ή με email στη διεύθυνση privacy@piaggio.com

* Υποχρεωτικό πεδίο