Met betrekking tot de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor doeleinden van marketing en het opzenden van, eventueel gepersonaliseerd, reclamemateriaal voor producten, diensten, initiatieven en events, voor het uitvoeren van marktonderzoek en onderzoek naar klanttevredenheid verricht door Piaggio & C. S.p.A. of haar Dochtermaatschappijen, die voor dit doel benoemd zijn tot Verwerkingsverantwoordelijken (punt D), nr. 8 van de Informatie betreffende Privacy:

Met betrekking tot de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor het verzenden van aanbiedingen in overeenstemming met mijn voorkeuren, gewoonten, smaken en behoeften door Piaggio & C. S.p.A. of haar dochterondernemingen, die zijn aangewezen als gegevensverwerkers (letter D), nr. 9. van het privacybeleid

Piaggio & C. S.p.A. besteedt speciale aandacht en zorg aan de verwerking van op jou terugvoerbare informatie in overeenstemming met de van kracht zijnde regels voor de privacy.

 

Wij verzoeken je de voorliggende informatie over privacy met bijzondere aandacht te lezen om volledig op de hoogte te zijn over het door ons gevoerde beleid ten aanzien van bescherming van persoonlijke gegevens.

 

A. In wiens handen komen je persoonlijke gegevens?

Piaggio & C. S.p.A., met statutaire zetel in Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), Italië (“wij ” of de “Eigenaar”) is het bedrijf dat je persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt als Eigenaar van de verwerking.

 

B. Wie is onze DPO?

De Eigenaar heeft een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van de Piaggio-groep (“DPO van de Groep”) benoemd in de zin van art. 37 van de GDPR.

Je kunt op elk moment contact opnemen met de DPO van de Groep voor informatie omtrent de behandeling van je persoonlijke gegevens op het volgende adres:

Functionaris Gegevensbescherming

Viale Piaggio, 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

 

C. Welke gegevens verwerken wij?

Naar gelang het geval en binnen de grenzen van de onder D) genoemde doelstellingen, verwerkt de Eigenaar de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, plaats en geboortedatum, fiscaal identificatienummer);
 • contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail);
 • contractgegevens (bijv. aangekochte producten en/of diensten);
 • bankgegevens;
 • je afbeelding.

Na jouw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor het uitvoeren van Customer Care te hebben verkregen, kan de Eigenaar bepaalde categorieën van persoonlijke gegevens verwerken als omschreven in art. 9.1 van de GDPR.

Tenslotte informeren we je dat de Eigenaar via onze site (of “Website”) en alleen na jouw voorafgaande toestemming geolokalisatie-gegevens kan verwerken ten behoeve van de online aangeboden en door jou aangevraagde diensten. Je toestemming zal worden gevraagd via een pop up-systeem.

 

D. Waarom verwerken wij jouw gegevens?

1. Verstrekking van diensten en verkoop van producten online

De gegevens verkregen door invullen van de form (maskers) op de Website worden verwerkt om de van tijd tot tijd aangeboden verkoop van producten of het verstrekken diensten mogelijk te maken, zoals bijv. :

  • om te voldoen aan spontane aanvragen voor opzending van informatiemateriaal over producten en diensten of voor de verzending van de Handleiding voor Gebruik en Onderhoud (LUM);
  • voor afhandeling van de verkoop van de op de Website aangeboden producten;
  • voor het beheer van aanvragen van “test ride”;
  • om je toegang te verlenen tot promoties en aanbiedingen op de Website;
  • om aan je aanvraag tot deelneming aan onze Community en ontvangst van onze Newsletter te voldoen;
  • om je de gevraagde Customer Care assistentie te kunnen leveren;
  • om je de gelegenheid te geven deel te nemen aan wedstrijden en het behalen van premies.

 

2. Beheer van precontractuele handelingen en de uitvoering van het contract

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor het afhandelen van alle precontractuele en contractuele handelingen nodig om je aanvraag e verwerken en het contract tussen jou en de Eigenaar uit te voeren. Voor dit doel kunnen we bijvoorbeeld contact met je opnemen om je te herinneren aan contractuele vervaltermijnen of je contractuele opties en facturen of andere voor jouw boekhouding bestemde documenten opsturen.

 

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens voor deze doeleinden is de noodzaak aan jouw aanvragen te voldoen en uitvoering te geven aan de tussen jou en ons gesloten overeenkomst; de Eigenaar zou niet in staat zijn het contract uit te voeren zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

3. Vervulling van wettelijke verplichtingen

Je persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Eigenaar (bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en maatregelen ter voorkomen van het witwassen) en aan de door de overheid en controle-instanties aan de Eigenaar opgelegde verordeningen.

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor de Eigenaar gelden; de Eigenaar zou niet in staat zijn aan de wettelijke verplichtingen te voldoen zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

4. Statistisch onderzoek

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van intern statistisch onderzoek ten behoeve van de handelsactiviteiten van de Eigenaar. Het uitgevoerde statistisch onderzoek wordt uitsluitend gebruikt voor interne verslaggeving ten behoeve van de Eigenaar ter verbetering van de eigen producten en diensten en een doelmatiger beheer mogelijk te maken van het eigen klantenbestand en de eigen bedrijfsvoering; dit statistisch onderzoek is in geen geval bestemd voor het uitvoeren van op de klanten gerichte handelingen en activiteiten (zoals bijvoorbeeld marketing-campagnes).

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak een legitiem belang van de Eigenaar te behoeden; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

5. Terugroepingscampagnes

Je persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om eventuele terugroepingscampagnes voor door jou gekochte voertuigen te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld ingeval zich defecten hebben voorgedaan, met het doel jouw veiligheid en de kwaliteit van het aan de terugroeping onderworpen voertuig te waarborgen.

 

De juridische basis voor het nastreven van deze doeleinden is het behoeden van een legitiem belang van de Eigenaar; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

6. Verdediging van de rechten van de Eigenaar

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens ter gerechtelijke en buitengerechtelijke verdediging van onze rechten in geval van contractuele of buitencontractuele schendingen ten nadele van de Eigenaar, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van eventuele actie voor het terugwinnen van krediet ingeval dit noodzakelijk mocht blijken vanwege uitblijvende betaling op de in het contract gestipuleerde vervaldata.

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak een legitiem belang van de Eigenaar te behoeden; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

7. Commerciële mededelingen over soortgelijke producten en/of diensten als die welke zijn aangekocht

De Eigenaar kan je, uitsluitend via het door jou verstrekte e-mail-adres, promoties en aanbiedingen toesturen betreffende producten en diensten die je zouden kunnen interesseren en van hetzelfde type zijn als die welke je je al hebt aangeschaft (zgn. Soft Spam). Wij zijn van mening dat het van belang voor jou kan zijn voordelige aanbiedingen te ontvangen voor producten en diensten waarin je je eerder al geïnteresseerd hebt betoond, zoals het ook voor het bedrijf van de Eigenaar van belang is soortgelijke producten als de door jou aangekochte publiek te maken. Voor deze doeleinden wordt alleen via e-mail contact gezocht en je beschikt hoe dan ook over de mogelijkheid op elk moment te besluiten om deze mededelingen niet langer te ontvangen.

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak een legitiem belang van de Eigenaar te behoeden; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

8. Marketingactiviteiten

Na jouw specifieke toestemming te hebben verkregen, kunnen de door invullen van de form online, of bij onze dealers en distributeurs ingewonnen, of ter gelegenheid van beurzen en events door jou verstrekte persoonlijke gegevens (d.w.z. persoonsgegevens contactgegevens en gegevens met betrekking tot het afgesloten contract en/of de aangevraagde dienst), direct door Piaggio & C. S.p.A. worden verwerkt, of door andere bedrijven van de Piaggio-groep (de “Dochtermaatschappijen”), hierna Verwerkingsverantwoordelijken genoemd, om onze diensten en producten te promoten door middel van het opsturen van eventueel gepersonaliseerd reclamemateriaal, alsmede voor uitnodigingen voor onze initiatieven en events, het uitvoeren van marktonderzoek en onderzoek naar de tevredenheid onder onze klanten en verbetering van onze dienstverlening.

Bovendien kunnen na jouw specifieke en uit vrije wil gegeven toestemming de door jou op je Instagram- of Facebook-account gepubliceerde afbeeldingen die zijn voorzien van de officiële tag van onze sociale mediakanalen voor promotionele doeleinden worden gebruikt voor onze digitale communicatie ( zoals bijvoorbeeld sharing in onze sociale media-profielen, publicatie op onze sites en in onze e-mails voor direct mailing)-activiteiten.

 

De juridische basis voor deze verwerkingsdoeleinden is jouw toestemming, die voor dit doel zal worden gevraagd. Wanneer je besluit jouw toestemming niet te verlenen, zal geen enkele verwerking van jouw gegevens ten behoeve van deze doeleinden worden uitgevoerd.

 

Hoe dan ook zal het niet-verlenen van jouw toestemming geen enkel gevolg hebben voor de ondertekening en de uitvoering van het contract tussen jou en de Eigenaar en er zal geen enkel negatief gevolg voor jou uit voortkomen.

 

9. Profileringsactie

De Eigenaar kan, na jouw specifieke toestemming, overgaan tot het verwerken, direct of via de Dochtermaatschappijen, genaamd de Verwerkingsverantwoordelijken, van jouw persoonlijke gegevens, ingewonnen online, ter gelegenheid van beurzen en events en bij onze distributeurs en dealers, om je gegevens te analyseren en je voorkeuren en gewoontes te leren kennen voor een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten die zijn afgestemd op jouw smaak en eisen.

 

De verwerking van jouw gegevens voor bovengenoemde doeleinden wordt uitsluitend na het verkrijgen van de specifieke toestemming uitgevoerd. Het niet-verlenen van jouw toestemming zal geen enkel gevolg hebben voor de ondertekening en de uitvoering van het contract tussen jou en de Eigenaar en er zal geen enkel negatief gevolg voor jou uit voortkomen.

Je zult in alle gevallen het recht hebben de eerder verleende toestemming op elk moment te herroepen.

 

E. Welke gegevens zijn nodig?

Het niet-overdragen van de verwerkte gegevens voor doeleinden als beschreven onder punt D) nr. 1., 2., 3., betekent dat het onmogelijk wordt onze producten te kopen en van onze diensten gebruik te maken; het niet-overdragen voor doeleinden als beschreven onder punt D) nr. 7. betekent dat het onmogelijk wordt reclamemateriaal te ontvangen over onze diensten en producten die van dezelfde aard zijn als die welke je al hebt aangekocht.

Het niet-verlenen van je toestemming voor de verwerking van je gegevens voor doeleinden als beschreven onder punt D) 8 en 9., betekent dat het onmogelijk wordt al dan niet gepersonaliseerd reclamemateriaal te ontvangen over onze diensten en producten en op de hoogte te worden gehouden over door ons georganiseerde events en initiatieven.

 

F. Wanneer wordt je toestemming gevraagd?

Je specifieke toestemming zal worden gevraagd voor elk geval waarin jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden als gespecificeerd onder punt D) nr. 8 en 9.

We wijzen je er nogmaals op dat je op elk moment de door jou eventueel verleende toestemming kunt herroepen.

 

G. Aan wie worden jouw gegevens overgedragen?

Binnen de grenzen van de doeleinden beschreven onder punt D), kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de volgende categorieën van personen, zo nodig Verwerkingsverantwoordelijken genoemd in de zin van art. 28 van de GDPR:

 • Dochtermaatschappijen;
 • dealers en/of distributeurs van de Piaggio-groep;
 • dienstverleners voor het beheer van informatiesystemen en de Website;
 • dienstverleners voor juridische, boekhoudkundige en fiscale advisering ;
 • maatschappij die door de Eigenaar wordt ingezet voor het uitvoeren van de gevraagde dienst;
 • banken en andere financiële instellingen voor het beheer van betalingen;
 • overheden en toezichthoudende- en controleorganen en, in het algemeen, openbare of particuliere rechtspersonen met functies op het gebied van de publiciteit;

Je kunt een volledige en bijgewerkte lijst aanvragen van instellingen waaraan je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen bij de statutaire zetel van de Eigenaar of door contact op te nemen met de DPO van de Groep op het adres aangegeven onder punt B).

Van jouw persoonlijke gegevens kunnen, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, kennisnemen de werknemers, gedetacheerde of toegewezen werkkrachten en medewerkers van de Eigenaar die optreden als personen bevoegd tot verwerking in de zin van art. 29 van de GDPR.

Je persoonlijke gegevens zullen niet in verspreiding worden gebracht.

 

H. Worden je gegevens overgedragen aan een niet-communautair land?

Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een dochtermaatschappij die is gevestigd in een niet tot de EU behorend land.

Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met de garantiebepalingen als voorzien in de van toepassing zijnde regelgeving op basis van een beslissing van gepastheid in de zin van art. 45 van de GDPR of van de aanvaarding en ondertekening van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules ter regeling van de betrekkingen tussen de hierbij betrokken Eigenaars en Dochtermaatschappijen.

Door middel van een eenvoudig verzoek aan het onder punt B) aangegeven adres, kan je meer informatie inwinnen over de overdracht van jouw persoonlijke gegevens.

 

I. Onze CRM

Piaggio & C. S.p.A. beheert het systeem Customer Relationship Management (of “CRM”) door middel van servers in Italië. In de CRM komen alle gegevens bijeen die zijn ingezameld zowel door Piaggio & C. S.p.a. op de wijze en voor de doeleinden als omschreven onder de letter D hierboven, als door de Dochtermaatschappijen en de dealers en distributeurs van deze dochtermaatschappijen 

Jouw in de CRM opgenomen persoonlijke gegevens kunnen in gebundelde vorm voor statistische doeleinden worden verwerkt door Piaggio & C. S.p.A. en, na jouw voorafgaande toestemming, voor doeleinden van marketing en/of profilering

Voor de uitvoering van reclame-/marketing-campagnes van de Piaggio-groep, zullen wij in onze functie als Eigenaars jouw persoonlijke gegevens in de CRM verwerken en zo nodig de Dochtermaatschappijen tot Verwerkingsverantwoordelijken benoemen aan wie jouw gegevens worden overgedragen voor plaatselijk beheer van de marketing-campagnes.

Piaggio & C. S.p.A. geeft je de garantie dat zij alle nodige veiligheidsmaatregelen heeft uitgevoerd om de integriteit van jouw in de CRM opgeslagen gegevens te waarborgen.

 

J. Hoe verwerken wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens verwerken op correcte en rechtmatige wijze, in overeenstemming met alle principes omschreven in art. 5 van de GDPR, met- en zonder behulp van elektronische apparatuur.

Voor de analyse van jouw smaak en voorkeuren die, na jouw voorafgaande toestemming, kan worden uitgevoerd ten behoeve van profilering, worden te allen tijde menselijke krachten ingezet en nooit op volledig geautomatiseerde wijze uitgevoerd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens worden gewaarborgd door maatregelen die er onder andere op gericht zijn verspreiding, onbevoegde toegang, wijziging en verlies van de verwerkte informatie te verhinderen.

 

K. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard gedurende uitsluitend de tijd nodig om te voldoen aan jouw aanvraag, aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de Eigenaar en, hoe dan ook, zolang als strikt noodzakelijk is voor het nastreven van de doeleinden waarvoor deze zijn ingezameld in de zin van punt D hierboven, alsmede van de volgende samenvattende tabel.

 

We stellen je ervan in kennis dat wanneer de gegeven toestemming wordt herroepen en, hoe dan ook, bij het aflopen van bovengenoemde termijnen, wij alle informatie met betrekking tot jou in onze archieven zullen wissen of anoniem zullen maken.

 

L. Wat zijn je rechten?

Je kunt door middel van een eenvoudige mededeling aan het adres aangegeven in punt B), de rechten uitoefenen als omschreven in art. 15 t/m 22 van de GDPR.

In het bijzonder kan je de Eigenaar verzoeken om toegang tot de gegevens die jou betreffen en deze wijzigen en/of wissen, zowel als de verwerking ervan beperken in de gevallen omschreven in art. 18 van de GDPR.

Op de wijze als gespecificeerd in art. 21 van de GDPR, kan je op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking va je persoonlijke gegevens en de op jou betrekking hebbende informatie ontvangen en /of laten overdragen aan een andere eigenaar van de verwerking.

Wij wijzen je er bovendien nogmaals op dat eventueel gegeven toestemmingen te allen tijde herroepbaar zijn, op even gemakkelijke wijze als ze zijn toegestaan.

De Eigenaar zal zonder ongerechtvaardigde vertraging en hoe dan ook uiterlijk binnen een maand van de uitoefening van het recht, je alle gevraagde informatie doen toekomen en/of je de acties mededelen die zijn ondernomen om aan je verzoek te voldoen.

Uitsluitend in geval van evident ongefundeerde of overmatige verzoeken, ook wanneer deze bij herhaling worden ingediend, kan de Eigenaar je een redelijke bijdrage in de kosten in rekening brengen of weigeren aan je verzoek te voldoen.

Tenslotte delen we je mede dat, ingeval je een van bovengenoemde rechten uitoefent, we je informatie kunnen vragen die nodig is voor de bevestiging van je identiteit.

 

M. Tot wie kan je je wenden om een herroeping in te dienen?

Wanneer je, bijvoorbeeld, van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking de verordeningen van de GDPR schenden, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens van de lidstaat waarin je gewoonlijk verblijft, werkt, of van de plaats waarin de vermoede schending heeft plaatsgevonden.

 

N. Actualisering

Mede in aanmerking genomen eventuele actualiseringen van de wetgeving inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, kan deze privacy-informatie op elk moment door de Eigenaar gewijzigd en/of aangepast worden.

De aangebrachte wijzigingen zullen, indien relevant, je ter kennis worden gebracht via e-mail en zullen in elk geval bindend zijn vanaf het moment dat ze ter kennis worden gebracht of de herziene Informatie betreffende Privacy op de Website en op de websites van de Dochtermaatschappijen gepubliceerd wordt.

Om te allen tijde geïnformeerd te zijn over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt, is het voldoende de sectie Privacy van de Website en van de websites van de tot de Piaggio-groep behorende maatschappijen te bezoeken.

 

* Verplicht veld